Ogólne warunki dostaw i płatności

Ogólne warunki dostaw i płatności obowiązujące w spółce Yaskawa Polska Sp. z o.o.

1. Zakres obowiązywania

(1) Poniższe Ogólne Warunki Dostaw i Płatności („OWU“) obowiązują w przypadku każdego zlecenia udzielonego nam przez klienta. Stosuje się je również do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert kierowanych do klientów, nawet gdy nie zostały oddzielnie dołączone. Jeśli przedmiotem umowy jest wytworzenie lub udostępnienie programu komputerowego, obowiązują nasze „Ogólne warunki udzielania licencji na udostępnienie i korzystanie z programów komputerowych“, o ile zawierają odmienne uregulowania od zawartych w niniejszych OWU. W pozostałym zakresie obowiązują niniejsze OWU.

(2) Wszelkie wzorce umowne klienta odbiegające od niniejszych nie znajdują zastosowania. Bedą one wiążące jedynie w przypadku, gdy wyraźnie wyraziliśmy pisemną zgodę na ich obowiązywanie.

2. Oferty i zamówienia

(1) Oficjalna podpisana propozycja cenowa z naszej strony jest wiążąca i stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego po pisemnym potwierdzeniu przez nas zamówienia. Wzory i próbki zawierają orientacyjne dane, które nie są dla nas wiążące.

(2) Jesteśmy upoważnieni do przyjęcia oferty zawarcia umowy klienta w terminie czterech tygodni od jej otrzymania, o ile z treści takiej oferty nie wynika nic innego. Zakres dostawy określony zostaje w naszym potwierdzeniu zlecenia.

(3) Przyjęcie przez nas oferty zawarcia umowy klienta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym wystarczająca jest informacja przekazana za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

(4) Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, o ile jest to uzasadnione i akceptowalne dla klienta. W szczególności dostawa częściowa jest uzasadniona, jeśli:

a) dostawa częściowa  służy klientowi  do realizacji celu określonego umową;

b) dostawa pozostałych zamówionych przedmiotów umowy została zagwarantowana oraz

c) po stronie klienta nie powstaną dodatkowe nakłady lub koszty spowodowane dostawą częściową, chyba że złożymy oświadczenie o pokryciu takich kosztów.

(5) Dostawy próbne po upływie uzgodnionego okresu czasu uznaje się za przyjęte przez klienta zgodnie z niniejszymi OWU, jeśli nie dokonano innych pisemnych uzgodnień lub też takie dostawy nie zostały nam zwrócone przez klienta w okresie próbnym.

3. Ceny

(1) Nasze ceny nie zawierają podatku VAT w ustawowej wysokości i są cenami netto „ex-works“, które nie obejmują kosztów opakowania, ubezpieczenia, montażu, transportu i wysyłki. Powyższe nie ma wpływu na treść punktu 11.

(2) Jeśli okres między zawarciem umowy a dostawą wynosi więcej niż cztery miesiące i w tym czasie wzrosły nasze koszty produkcji, mamy prawo żądać tych podwyższonych kosztów od klienta.

4. Warunki płatności

1) Warunki i terminy płatności wynikają z każdorazowo zawieranego porozumienia pomiędzy YASKAWA a klientem. Decydująca dla dotrzymania terminu zapłaty jest data wpływu środków na nasze konto.

(2) W przypadku, gdy klient nie dokona zapłaty w terminie wymagalności lub płatność zostanie odroczona, niezapłacone kwoty podlegają oprocentowaniu w wysokości 8 % rocznie od dnia wymagalności. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia wyższego odszkodowania oraz dalszych roszczeń.

(3) Dopuszczamy możliwość potrącenia z naszymi należnościami tylko w odniesieniu do bezspornych lub należności  klienta stwierdzonych prawomocnym wyrokiem. Powyższe dotyczy również prawa zatrzymania.

5. Dostawa

(1) Wszystkie wychodzące od nas dostawy realizowane są  zgodnie z regułą franco przewoźnik z magazynu lub zakładu produkcyjnego YASKAWA (FCA, Incoterms 2010), o ile nie uzgodniono inaczej.

(2) O ile nie uzgodniono inaczej, ustalone terminy realizacji naszych dostaw i usług zaczynają biec od momentu otrzymania przez klienta potwierdzenia z naszej strony.

(3) Terminy dostaw stają się wiążące wyłącznie po ich wyraźnym i pisemnym potwierdzeniu przez nas.

(4) Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie dostarczony do klienta przed jego upływem, zgodnie z FCA (Incoterms 2010) lub inną uzgodnioną regułą Incoterms.

(5) Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości dokonania dostawy lub opóźnienia w dostawie, jeśli spowodowane są one działaniem siły wyższej lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy (np. wszelkiego rodzaju zakłócenia pracy zakładu, opóźnienia w transporcie, strajki, zgodne z prawem lokauty, brak siły roboczej, energii lub surowców, utrudnienia w pozyskaniu koniecznych zezwoleń, zarządzenia władz oraz brak dostawy czy niewłaściwa lub nieterminowa dostawa ze strony naszych dostawców), za które nie ponosimy odpowiedzialności. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeśli działanie siły wyższej przekracza okres sześciu miesięcy, każda ze stron umowy ma prawo odstąpić od umowy.

(6) Jeśli popadniemy w zwłokę z dostawą towarów, podejmiemy odpowiednie starania w celu dostarczenia ich w najszybszym możliwym terminie.

(7) W przypadkach, gdy klient zwleka z odbiorem towaru lub go nie odbierze, pobieramy opłatę za magazynowanie w wysokości 5% wartości towaru albo obciążamy rzeczywistymi kosztami magazynowania.

6. Ponoszenie ryzyka

(1) Ryzyko przechodzi na klienta w chwili, gdy towary są gotowe do wysyłki i poinformowaliśmy klienta pisemnie lub ustnie o naszej gotowości do wysyłki w przypadku EXW (Incoterms 2010). W pozostałych sytuacjach ryzyko przechodzi na klienta w momencie, w którym towary opuszczą magazyn w celu dostawy do klienta.

(2) Ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń podczas transportu następuje wyłącznie na życzenie i koszt klienta.

7. Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu zaksięgowania całkowitej kwoty ceny towaru na naszym rachunku bankowym („towar zastrzeżony“).

(2) Obróbka lub przetworzenie towaru zastrzeżonego dokonywane jest przez klienta na naszą rzecz. W przypadku przetworzenia towaru zastrzeżonego z udziałem innych towarów, przysługuje nam prawo współwłasności nowo powstałego wyrobu w proporcji wartości towaru zastrzeżonego do innych towarów. Klient nie ma prawa trwale łączyć (związywać) towaru zastrzeżonego z gruntem, budynkiem lub budowlą. W każdym czasie musi być możliwe odłączenie towaru zastrzeżonego od gruntu, budynku, budowli lub innych produktów nie powodując ich uszkodzenia. Klient zobowiązany jest odłączyć i wydać nam towar zastrzeżony na nasze żądanie. W razie niewykonania tego obowiązku, mamy prawo dokonać odłączenia w dowolnym czasie na koszt Klienta. Powyższe obejmuje wszystkie koszty wynikające z odłączenia i wydania towaru zastrzeżonego, w tym m.in. koszty usunięcia, transportu powrotnego, ewentualnych podatków i ceł. W odniesieniu do wyrobów powstałych w wyniku przetworzenia towarów, niniejszy punkt 7 znajduje odpowiednie zastosowanie.

(3) Klient zobowiązuje się do przechowywania dla nas towaru zastrzeżonego z należytą starannością, jaka wymagana jest od rzetelnego przedsiębiorcy.

(4) Do momentu skorzystania przez nas z prawa odwołania klient jest uprawniony do korzystania z towaru zastrzeżonego wyłącznie w ramach zwykłej działalności oraz do jego dalszej odsprzedaży w ramach zwykłej działalności i z zastrzeżeniem własności. Klient bez naszej uprzedniej zgody nie jest uprawniony do innego rozporządzania towarem zastrzeżonym, skutkującym naruszeniem lub zagrożeniem naszych praw do tego towaru, w szczególności do zastawu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie.

(5) Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania nam ingerencji osób trzecich w stosunku do towaru zastrzeżonego lub należności scedowanych na nas  w celu zabezpieczenia, a także do przekazania dokumentów koniecznych w celu wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Koszty powództwa przeciwegzekucyjnego i pozostałe koszty usunięcia skutków ingerencji osób trzecich oraz podjęcia koniecznych działań w celu odzyskania towaru ponosi klient, o ile koszty te nie zostaną zwrócone przez osoby trzecie.

(6) Klient niniejszym przelewa wszelkie przyszłe wierzytelności, które powstaną po jego stronie z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego lub powstałego w wyniku przetworzenia na naszą rzecz w celu zabezpieczenia wszelkich aktualnych i przyszłych roszczeń wynikających z wszelkich stosunków handlowych pomiędzy nami a klientem, istniejących w momencie przelewu. Jeśli towar zastrzeżony zostanie odsprzedany przez klienta razem z innymi towarami, klient przeleje na nas swoją wierzytelność z tytułu ceny sprzedaży odpowiadającą wartości towaru zastrzeżonego. Niniejszym cesję tę akceptujemy. Tak długo jak klient będzie wypełniał swoje zobowiązania umowne, cesja ww. należności traktowana będzie jako cesja cicha. Do momentu skorzystania przez nas z prawa odwołania klient jest uprawniony do egzekwowania ww. należności. W razie skorzystania przez nas z prawa odwołania klient przedłoży na nasze żądanie dane dotyczące należności i dłużników, konieczne do egzekucji tych należności oraz poinformuje dłużników o cesji.

(7) Nie skorzystamy z naszego prawa do odwołania zgodnie z punktem 7(4) i 7(6) dopóki klient nie popadnie w zwłokę z płatnościami lub nie wystąpią przesłanki do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego albo klient nie wstrzyma płatności.

(8) Jeśli zastrzeżenie własności zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się towar, nie jest skuteczne, zastosowanie znajduje zabezpieczenie najbliżej odpowiadające prawu zastrzeżenia własności. Jeśli ustanowienie takiego zabezpieczenia wymagać będzie współdziałania klienta, klient niezwłocznie podejmie konieczne działania na własny koszt.

(9) Klient na własny koszt ubezpieczy towar zastrzeżony od kradzieży, uszkodzenia, ognia, wody i innych szkód.

8. Rękojmia

(1) Jeśli dostarczone przez nas towary lub wykonane przez nas usługi są wadliwe, zgodnie z przepisami oraz uregulowaniami w niniejszym punkcie 8, dokonamy, według naszego wyboru, naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad. Odstąpienie od umowy z tytułu wad możliwe jest dopiero po drugiej nieudanej próbie ich usunięcia. Roszczenia odszkodowawcze przysługują wyłącznie w zakresie uregulowanym w punkcie 9. Wszystkie wymienione produkty i części, których własność już przeszła na klienta, przechodzą na naszą własność.

(2) Roszczenia z tytułu wad wygasają po 12 miesiącach od przejścia ryzyka lub zakończenia prac i/lub napraw.

(3) Każdy dostarczony towar powinien zostać sprawdzony przez klienta niezwłocznie po jego otrzymaniu. Roszczenie z tytułu rękojmi nie przysługuje, jeśli reklamacje dotyczące dostarczonych ilości lub wszelkich innych wad rozpoznanych w trakcie starannego sprawdzenia nie zostały do nas zgłoszone w formie pisemnej w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia dostawy; powyższe dotyczy również reklamacji wad ukrytych, które nie zostały zgłoszone w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia wykrycia.

(4) Jeśli reklamacja klienta okaże się nieuzasadniona, klient zwróci nam wszystkie koszty powstałe po naszej stronie z tytułu takiej reklamacji, o ile ponosi on winę w złożeniu nieuzasadnionej reklamacji.

(5) Wykonany przez nas wadliwy montaż lub usługa montażu nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu przepisów dotyczących umów sprzedaży, lecz wadę w rozumieniu przepisów dotyczących umów o dzieło.

9. Odpowiedzialność za szkody

(1) Nasza odpowiedzialność - niezależnie od podstawy prawnej - ograniczona jest do szkód, które my, nasi ustawowi przedstawiciele lub pracownicy, którym powierzono wykonanie zobowiązania, wyrządzili w sposób zamierzony lub w wyniku rażącego niedbalstwa, natomiast w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego - wskutek zwykłego niedbalstwa.

(2) Istotne zobowiązania umowne obejmują przede wszystkim zobowiązanie do terminowego i niewadliwego świadczenia oraz obowiązki udzielania porad, zapewnienia ochrony i zachowania należytej staranności, umożliwiające klientowi zgodne z umową korzystanie z dostarczonego towaru i mające na celu ochronę zdrowia i życia personelu klienta oraz osób trzecich, a także mienia klienta przed znaczną szkodą.

(3) W przypadku zwykłego niedbalstwa nasza odpowiedzialność ogranicza się do wysokości typowych szkód występujących w porównywalnych transakcjach, które można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub później w momencie naruszenia obowiązku, z wyłączeniem szkód pośrednich. Szkody pośrednie oznaczają szkody spowodowane nieumyślnie przez nasze działanie nie bezpośrednio na zamówionych towarach, lecz pośrednio na innych towarach, które klient lub strona trzecia mogą ponieść w związku z wykonywaniem umowy, w tym m.in. utracone przychody lub zyski.

(4) Roszczenia odszkodowawcze, przewidziane w kodeksie cywilnym z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, pozostają nienaruszone przez powyższe uregulowania.

10. Odmowa świadczenia

(1) Jeśli umowa nie zostanie zrealizowana wskutek niezgodnego z umową i zawinionego postępowania klienta, klient zobowiązany jest do wypłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto zamówionych towarów. Jednakże, w przypadku gdy rzeczywista szkoda spowodowana przez klienta przewyższa wysokość kary umownej, mamy prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

(2) Mamy prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- klient opóźnia się z płatnościami przez 30 dni lub klient zawiesił dokonywanie płatności,

- klient opóźnia się z odebraniem towarów przez 10 dni;

- wystąpią przesłanki do złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego lub upadłościowego klienta.

(3) Odstąpienie od umowy nie wpływa na nasze roszczenia tytułem kary umownej i odszkodowania, o których mowa w punkcie 10(1) powyżej.

11. Szczególne warunki dla dostaw i montażu

(1) Koszty montażu, stawki godzinowe, stawki dzienne, koszty dojazdów, pozostałe wydatki, etc. można sprawdzić w aktualnie obowiązującym cenniku dla D&M Division, Control Division lub Robotics Division.

(2) Wszystkie prace konstrukcyjne muszą być zakończone przed rozpoczęciem montażu w taki sposób, aby montaż mógł być rozpoczęty zaraz po dostawie. Fundamenty muszą być całkowicie suche i związane, a pomieszczenia, w których będzie dokonywany montaż, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych oraz dobrze oświetlone i wystarczająco ogrzewane.

(3) Klient jest zobowiązany na własny koszt:

a) udostępnić personel pomocniczy i specjalistyczny w liczbie odpowiedniej do wykonania montażu;

b) udostępnić urządzenia i materiały, które są konieczne do wykonania montażu i uruchomienia oraz

c) zorganizować rozładunek wagonów kolejowych oraz transport towarów z wagonów, samochodów ciężarowych lub statku do miejsca montażu. Opóźnienia przy montażu i uruchomieniu, za które nie ponosimy odpowiedzialności, obciążają klienta zgodnie z pkt. 11. Ryzyko transportu przywiezionych części dostawy ponosi klient.

12. Szczególne warunki dla umów o dzieło

Obowiązują poniższe warunki, jeżeli nasze usługi polegają na wykonaniu dzieła:

(1) Klient jest zobowiązany, niezwłocznie po zgłoszeniu wykonania dzieła, wykonać rozruch próbny przedmiotu umowy, sprawdzić go w zakresie przewidzianych w umowie funkcji i mocy oraz - o ile nie ma wad, które należy niezwłocznie zgłosić - najpóźniej w ciągu dwóch tygodni złożyć nam pisemne oświadczenie o odbiorze usługi montażu. Jeżeli klient w tym czasie nie zgłosi żadnych wad, dzieło uważa się za odebrane, ze skutkiem przejścia ryzyka na klienta. Jeśli klient samodzielnie dokona naprawy lub modyfikacji w przedmiocie umowy w tym okresie, gwarancja nie obowiązuje.

(2) Na życzenie klienta przeszkolimy jego pracowników w zakresie wykonywania prac  na miejscu wytwarzania dzieła. W takim przypadku klient jest zobowiązany ponieść wszystkie powstałe koszty, takie jak koszty podróży, noclegu i wyżywienia personelu szkolącego oraz - o ile jest to konieczne - udostępnić bezpłatnie pomieszczenia na szkolenie oraz odzież ochronną w odpowiedniej ilości.

(3) Warunkiem dotrzymania przez nas przewidzianych terminów dostawy jest terminowe i prawidłowe wypełnienie przewidzianych w umowie obowiązków współdziałania przez klienta. Jeżeli klient nie wypełni swoich obowiązków współdziałania lub nie wypełni ich należycie, to terminy dostawy wydłużają się o czas trwania opóźnienia.

(4) Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązków współdziałania klienta wynikają z każdorazowo zawieranej umowy.

(5) Prawa klienta w przypadku ujawnienia się wad po odbiorze

a) Jeżeli dzieło okaże się wadliwe, klient może żądać wykonania dodatkowej usługi (tj. usunięcia wady lub wykonania nowego dzieła). Prawo wyboru między usunięciem wady a wykonaniem nowego dzieła należy do nas.

b) Po bezskutecznym upływie terminu na wykonanie nowego dzieła, obopólnie ustalonego w formie pisemnej, klient może sam usunąć wadę i zażądać zwrotu koniecznych kosztów, chyba że mieliśmy prawo odmówić wykonania usługi dodatkowej.

c) Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, bezzasadnie odmówimy wykonania usługi dodatkowej lub nie wykonamy jej w rozsądnym terminie wyznaczonym przez klienta, klient może obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy i żądać zwrotu niepotrzebnie poniesionych kosztów bądź też żądać odszkodowania zamiast wykonania usługi.

d) Klientowi nie przysługują roszczenia w związku z wadami spowodowanymi nieprawidłową obsługą lub konserwacją dzieła bądź też zmianami dokonanymi przez klienta lub osobę trzecią.

e) Roszczenia klienta z tytułu wad dzieła wygasają po upływie roku od odbioru usługi.

13. Poufność

Klient jest zobowiązany zachować w tajemnicy i nie wyjawiać osobom trzecim tajemnic handlowych i zakładowych, o których dowiedział się w ramach wykonywania umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również w okresie 5 lat po zakończeniu umowy. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez Klienta będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 250.000 złotych za każde naruszenie. Jednakże w przypadku, gdy wysokość rzeczywistej szkody wyrządzonej przez Klienta przewyższa kwotę kary umownej, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

14. Prawa do wyników pracy/prawa autorskie

Klient otrzymuje zwykłe, niewyłączne i niezbywalne prawa do korzystania z wyników prac wykonanych w ramach niniejszej umowy (kosztorysy, rysunki, analizy organizacyjne), o ile są wymagane do korzystania z wyników pracy w ramach działalności klienta.

15. Ochrona danych

Yaskawa Polska Sp. z o.o. traktuje bardzo poważnie ochronę danych swoich klientów. Dlatego zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Yaskawa nie przekazuje swoich danych jakimkolwiek przedsiębiorcom spoza naszej grupy, które nie biorą udziału w procesie dostawy lub w realizacji zlecenia. Państwa dane konieczne do wykonania transakcji są przetwarzane i wykorzystywane w Grupie Yaskawa w zakresie koniecznym do realizacji zlecenia. Dane nie będą przekazywane żadnym niepowiązanym przedsiębiorstwom. Jedynie po udzieleniu przez Państwa zgody, wykorzystujemy dane adresowe i dane dotyczące zlecenia w celu ulepszania naszej oferty oraz do celów reklamowych. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przechowywanie i korzystanie z danych do celów reklamowych, wysyłając informację drogą pocztową na adres Yaskawa Polska Sp. z o.o., ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska lub e-mailem na adres info.pl@yaskawa.eu.com. Po otrzymaniu Państwa oświadczenia o wycofaniu dane nie będą więcej wykorzystywane do celów innych niż realizacja zlecenia.

16. Postanowienia końcowe

(1) Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ustaw, decyzji, przepisów, rozporządzeń i urzędowych nakazów oraz wytycznych, a także za uzyskanie wszelkich pozwoleń, licencji i pełnomocnictw i przestrzeganie wszystkich innych wytycznych dla prowadzenia działalności w zgodzie z prawem.

(2) Jeżeli na skutek przepisów ustawy lub przepisów albo sankcji handlowych, które odnoszą się do naszych produktów lub do Grupy lub spółki Yaskawa albo do miejsc produkcji Grupy Yaskawa, dostawa na określone terytorium, do danego kraju lub do jednego lub kilku odbiorców towaru będzie zabroniona lub ograniczona, bądź też gdy takie ograniczenie wejdzie w życie po potwierdzeniu zlecenia lub w trakcie dostawy, YASKAWA zastrzega sobie prawo odstąpienia od dostawy i do obciążenia klienta wszelkimi poniesionymi kosztami.

(3) Stosunek umowny podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, tak jak pomiędzy osobami mającymi miejsce zamieszkania w Polsce. Obejmuje to w szczególności prawne pojęcia i terminy zawarte w niniejszych OWU, których angielskie tłumaczenia mogą nie być identyczne z polską wersją w zakresie skutków prawnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

(4) Miejscem wykonania jest miejsce wysyłki towarów, a więc Eschborn/Taunus w Niemczech w przypadku dostawy wykonywanej przez Drives & Motion Division, odpowiednio Herzogenaurach w Niemczech, w przypadku dostawy wykonywanej przez Control Division, i odpowiednio Allershausen w Niemczech w przypadku dostawy realizowanej przez Robotics Division.

(5) Sądem wyłącznie właściwym dla dochodzenia roszczeń z tytułu umów, do których ma zastosowanie OWU, jest sąd we Wrocławiu. Mamy jednakże prawo do złożenia pozwu przeciwko klientowi w każdym innym sądzie właściwym.

(6) Nie dokonano żadnych dodatkowych uzgodnień ustnych. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWU wymagają formy pisemnej. Dotyczy to także zmiany wymogu dotyczącego zachowania formy pisemnej.

(7) Jeżeli poszczególne postanowienia powyższych warunków będą nieskuteczne, skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Nieskuteczne postanowienie niniejszych warunków zostanie zastąpione takim skutecznym postanowieniem, które pod względem gospodarczym jest najbardziej zbliżone do nieskutecznego postanowienia.

Wydanie: Marzec 2016